1. Mr. GirendraKunwar(Shyam)
  2. Tara Thapa (Kimbhe)
  3. RajuDhungana
  4. Ashok Maharjan
  5. Shyam Raja Shrestha