1. BijayaUrau
  2. Shiva Neupane
  3. Dan Singh Mahara
  4. HarisMahara
  5. DambarMahara
  6. SantoshUrau
  7. Bikash
  8. SureshRai